Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Workshopy pre zamestnancov štátnej správy na tému „Zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík“

03.06.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizoval v mesiacoch apríl a máj  2015 odborné workshopy na tému „Zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík“.
Workshopy boli realizované na základe plnenia úlohy C.23 uznesenia vlády SR k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 a boli učené pre zamestnancov štátnej správy, ktorí participujú na tvorbe identifikovaných verejných politík. Nadviazali tak na predchádzajúcu úlohu C. 22 uznesenia vlády, v ktorej rezorty identifikovali tieto verejné politiky, ......:   
  • novelizácia obrannej stratégie SR (MO SR);
  • návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MV SR);
  • rozpracovanie Koncepcie podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov (MPaRV SR);
  • Akčný plán na roky 2015 – 2017 Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020 (MK SR);
  • návrh zákona o asignácii dane právnických a fyzických osôb (MF SR),
  • návrh zákona o slobodnom prístupe k informáciám (MK SR) a i.
Účastníci sa dozvedeli základné princípy účasti zainteresovanej verejnosti, boli im predstavené štyri úrovne zapájania verejnosti do tvorby verejných politík a mali možnosť konzultovať návrh procesu tvorby konkrétnej verejnej politiky s lektorkou.
Účastníci, ktorí vyplnili záverečný hodnotiaci formulár, vyjadrili veľkú spokojnosť s workshopmi – pozitívne zhodnotili ich prínos a hlavne možnosť vzájomnej výmeny skúseností v oblasti vedenia participatívneho procesu.

Téma participácie verejnosti na tvorbe verejných politík je jednou z nosných tém Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. V akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013 bola zadefinovaná úloha pilotných projektov participácie, z ktorej bola vypracovaná evaluačná správa a nadefinované Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

Ďalším krokom úradu v tejto téme je pripravovaný národný projekt, ktorého projektový zámer schválil monitorovací výbor operačného programu Efektívna verejná správa na svojom zasadnutí dňa 21.05.2015.

17908