Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Zákon o ochrane oznamovateľov korupcie schválený

05.11.2014

Národná rada SR schválila zákon, ktorého zámerom je pomôcť odhaľovať korupciu a to prostredníctvom posilnenia ochrany jej oznamovateľov voči následnému šikanovaniu zo strany zamestnávateľa.

Po dvoch neúspešných návrhoch zákonov z jari 2014 tretí návrh z dielne Ministerstva vnútra SR parlament v októbri 2014 prijal. Nový zákon si kladie za cieľ zvýšenou ochranou motivovať zamestnancov, aby boli ochotní oznámiť korupciu zamestnávateľa, o ktorej sa dozvedeli. Oznamovateľom korupcie bude v prípade potreby poskytnuté bezplatné právne poradenstvo v súvislosti s prípadnými represiami zo strany zamestnávateľa, pričom oznamovateľ sa môže s požiadavkou o pomoc obrátiť aj na inšpektorát práce.

Okrem ochrany pred prípadnými postihmi zo strany zamestnávateľa zákon zavádza aj ďalšiu motiváciu, a to finančnú. Získanie finančnej odmeny až do výšky päťdesiat násobku minimálnej mzdy za oznámenie korupčného správania však nie je automatické a rozhoduje o nej Ministerstvo spravodlivosti SR.
16384