Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Zasadnutia

Osme rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 6. 11. 2014 sa uskutočnilo ôsme rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Pozvánka
Zápis

Uznesenie RV MNO č. 5
Uznesenie RV MNO č. 6
Uznesenie RV MNO č. 7
Uznesenie RV MNO č. 8

 

Siedme rokovanie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie 

Dňa 10. 04. 2014 sa uskutočnilo siedme rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Pozvánka
Zápis

Uznesenie RV MNO č. 1/2014 , materiál Výzva pre Slovensko: 2% z dane – spoločná hodnota pre Slovensko
Uznesenie RV MNO č. 2/2014, materiál Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 – 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013
Uznesenie RV MNO č. 3/2014, materiál Analýza a/alebo evaluácia štyroch Dialógov o verejných politikách
Uznesenie RV MNO č. 4/2014

 

Šieste rokovanie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie 

Dňa 19. 12. 2013 sa uskutočnilo šieste rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Pozvánka
Zápis

Uznesenie RV MNO č.36 / 2013, materiál Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR - návrh trvalého finančného mechanizmu implementácie
Uznesenie RV MNO č.37 / 2013, materiál Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
Uznesenie RV MNO č.38 / 2013, materiál Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020
Uznesenie RV MNO č.39 / 2013, materiál Návrh na riešenie problematiky programu Európskej únie Copernicus a konsolidácia národných monitorovacích sietí v Slovenskej republike
Uznesenie RV MNO č.40 / 2013
Uznesenie RV MNO č.41 / 2013
 

Piate rokovanie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 05. 09. 2013 sa uskutočnilo piate rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Pozvánka
Zápis

Uznesenie RV MNO č.31 / 2013, materiál Vyhodnotenie dotačných programov a mechanizmov spolupráce verejnej správy a MNO
 Uznesenie RV MNO č.32 / 2013, materiál Národný program aktívneho starnutia
Uznesenie RV MNO č.33 / 2013
Uznesenie RV MNO č.34 / 2013
Uznesenie RV MNO č.35 / 2013, materiál Mapovanie mechanizmov spolupráce medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami a foriem ich financovania


Štvrté rokovanie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 27. 5. 2013 sa uskutočnilo štvrté rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Pozvánka
Zápis

Uznesenie RVMNO č.21 /2013, materiál Spoločná pozícia mimovládnych neziskových organizácií k operačným programom štrukturálnych fondov  na programové obdobie 2014 – 2020
Uznesenie RVMNO č.22 /2013
, materiál Program podpory dobrovoĺníctva a dobrovoĺníckych centier
Uznesenie RVMNO č.23 /2013, materiál Výskum zameraný na poznávanie neziskového sektora
Uznesenie RVMNO č.24 /2013, materiál Program podpory verejnej diskusie a sociálnych kampaní v témach kľúčových pre slovenskú spoločnosť
Uznesenie RVMNO č.25 /2013
, materiál Charakteristika poskytovania podpory pre platformy a strešné organizácie MNO
Uznesenie RVMNO č.26 /2013, materiál Návrh podporného mechanizmu z verejných zdrojov pre MNO pôsobiacich v oblasti “watchdog” – t.j. verejného dohľadu voči výkonu verejnej moci a politickým stranám
Uznesenie RVMNO č.27 /2013, materiál Návrhy noviel zákonov a návrhy nových zákonov
Uznesenie RVMNO č.28 /2013
Uznesenie RVMNO č.29 /2013
Uznesenie RVMNO č.30 /2013, materiál Kritériá členstva v Komore mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácieTretie rokovanie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 25. 3. 2013 sa uskutočnilo tretie rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Pozvánka
Zápis

Uznesenie RVMNO č.1 /2013, materiál Deklarácia o spolupráci ministerstva a MNO pri plnení úloh rezortu MDVRR SR 
Uznesenie RVMNO č.2 /2013, materiál Deklarácia o spolupráci MPSVR SR a MNO
Uznesenie RVMNO č.3 /2013, materiál Deklarácia  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami
Uznesenie RVMNO č.4 /2013, materiál Deklarácia MZVEZ SR o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami
Uznesenie RVMNO č.5 /2013, materiál Deklarácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu
Uznesenie RVMNO č.6 /2013
Uznesenie RVMNO č.7 /2013, materiál Deklarácia o spolupráci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu
Uznesenie RVMNO č.8 /2013, materiál Deklarácia o spolupráci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mimovládnych neziskových organizácií
Uznesenie RVMNO č.9 /2013, materiál Deklarácia o spolupráci Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  a mimovládnych neziskových organizácií
Uznesenie RVMNO č.10 /2013, materiál Deklarácia  o spolupráci Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a mimovládnych neziskových organizácií  
Uznesenie RVMNO č.11 /2013, materiál Deklarácia o spolupráci ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a mimovládnych neziskových organizácií
Uznesenie RVMNO č.12 /2013, materiál Deklarácia o spolupráci Ministerstva financií Slovenskej republiky a mimovládnych neziskových organizácií
Uznesenie RVMNO č.13 /2013, materiál Deklarácia o spolupráci Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mimovládnych neziskových organizácií
Uznesenie RVMNO č.14 /2013
Uznesenie RVMNO č.15 /2013
Uznesenie RVMNO č.16 /2013
Uznesenie RVMNO č.17 /2013
Uznesenie RVMNO č.18 /2013, materiál Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013  Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2012
Uznesenie RVMNO č.19 /2013
Uznesenie RVMNO č.20 /2013


 

Druhé rokovanie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 10. 12. 2012 sa uskutočnilo stretnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Nosnými témami prvého zasadnutia bolo schválenie zloženie jej rokovacieho poriadku, nominácie členov pracovných skupín, ich aktivity a predloženie Správy o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Pozvánka
Zápis

Uznesenie RVMNO č.2 /2012
Uznesenie RVMNO č.3 /2012
Uznesenie RVMNO č.4 /2012
Uznesenie RVMNO č.5 /2012
Uznesenie RVMNO č.6 /2012
Uznesenie RVMNO č.7 /2012
Uznesenie RVMNO č.8 /2012
 

Prvé rokovanie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie


Dňa  6. 11. 2012 sa uskutočnilo stretnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Nosnými témami prvého zasadnutia bolo financovanie MNO, komunikácia jednotlivých rezortov štátnej správy s platformami MNO, a pracovné skupiny Rady vlády.

Pozvánka
Zápis

Uznesenie RVMNO č.1 /2012 

8860