Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Zastavenie klesania daňovej asignácie právnických osôb

06.12.2011

Podarilo sa zastaviť klesanie daňovej asignácie právnických osôb v roku 2012
 
Podľa právnej úpravy daňovej asignácie právnických osôb, ktorá bola prijatá v roku 2009, má podiel zaplatenej danej z príjmov právnických osôb postupnými krokmi klesať z 2% až na 0,5 % v časovom horizonte 9 rokov. Tento proces postupného klesania znamená, že v tomto roku (2011) môžu právnické osoby asignovať len 1,5 % a na budúci rok (2012) sa mal tento podiel znížiť už len na 1%.
Z analýzy MNO vyplýva, že dôsledkom ekonomickej krízy, ako aj znížením podielu dane, sa podiel zo zaplatenej dane znížil z 37,5 mil. EUR v roku 2009 na 25 mil. EUR (suma ku koncu októbra 2011). Rovnako klesal aj počet právnických osôb, ktoré daný mechanizmus využili, konkrétne z 30 tisíc poukazujúcich subjektov v roku 2009 klesol na 25,7 tisíc subjektov v roku 2011 (údaj z augusta 2011). Z 25,7 tisíc poukazovateľov dar z vlastného zisku poskytlo iba 2,4 tisíc subjektov (vo výške 0,5%). V prípade, ak by pokračovalo postupné znižovanie percenta tak, ako to predpokladá zákon z roku 2009, tak je možné očakávať, že do systému by sa v roku 2013 dostalo o 6,5 mil. EUR menej (na základe zníženej asignácie v roku 2012 na 1%).
Ako reakciu na tieto informácie začal splnomocnenec vlády Filip Vagač rokovania s ministrom financií Ivanom Miklošom a zúčastnil sa stretnutia platforiem, na ktorom bola prijatá výzva za zachovanie asignačného mechanizmu na úrovni 1,5%. Dňa 30. novembra 2011 zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej spolu so zástupkyňou Sociofóra Helenou Wolekovou a zástupcom Ekofóra Marcelom Zajacom oboznámili médiá a verejnosť so súčasným stavom.
Na základe rokovaní sa podarilo dohodnúť súhlas ministerstva financií s pozastavením znižovania asignačného mechanizmu a ponechaním súčasného stavu na úrovni 1,5% na jeden rok, čo vytvorilo priestor na ďalšiu komunikáciu o možných zmenách v tomto mechanizme.
Následne na to pripravil splnomocnenec v spolupráci s 1. SNSC legislatívny návrh zmeny, ktorý bol v spolupráci so zástupcami MNO predložený poslancom Národnej rady SR, ktorí ho podali v rámci novelizácie zákona o dani z príjmu. Takýto návrh bol schválený v Ústavnoprávnom výbore, ako aj vo Finančnom výbore, ktorý bol pre tento zákon Gesčným výborom, čim sa návrh dostal do spoločnej správy na hlasovanie pléna Národnej rady SR.
1. decembra 2011 na svojom druhom rokovaní požiadavku na pozastavenie znižovania asignovaného podielu dane právnických osôb podporil zásadným stanoviskom aj Výbor pre mimovládne neziskové organizácie.
Na rokovaní Národnej rady SR 1. decembra poslanci 144 hlasmi z 146 prítomných takúto zmenu zákona podporili.

5406